🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

 • Setting privacy preferences
 • Secure log in
 • Secure connection during the usage of services
 • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

 • Most viewed pages
 • Interaction with content
 • Error analysis
 • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

 • Promote our services on other platforms and websites
 • Measure the effectiveness of our campaigns

Dokumenti

POSLOVNI RAČUN

V primeru, da stranko zanima možnost registracije računa za trgovanje (lastno podjetje), podjetje ali drugi tip poslovnega subjekta, mora dokazati ali naložiti dokumente, ki dokazujejo sledeča dejstva (En dokument lahko naenkrat prikazuje več dejstev):

 • Registrska številka podjetja;

 • Registrirano ime podjetja in poslovno ime (v primeru, da je drugačno kot registrirano ime);

 • Sedež podjetja in poslovni naslov, v primeru, da je drugačen od sedeža podjetja;

 • Direktorji, vodje in drugi posamezniki, ki so pooblaščeni za sprejemanje odločitev v imenu podjetja;

 • Odločitev podjetja o določitvi predstavnika, ki je pooblaščen, da pridobi dostop do računa;

 • Odločitev podjetja za odprtje računa;

 • Seznam upravičenih lastnikov podjetja, z izjemo javnih družb, ki se nahajajo v evropskem nadzorovanem trgu ali tretjem trgu z enakovrednimi zahtevami za razkritje informacij in transparentnost;

 • Seznam registriranih lastnikov, ki delujejo kot (pooblaščeni) predstavniki lastnikovih podjetij.

 • Seznam dejanskih lastnikov družbe, razen družb, ki so na javnem trgu in se nahajajo na evropskem reguliranem trgu ali na tretjem trgu z enakovrednimi zahtevami glede razkritja in preglednosti;

 • Seznam registriranih lastnikov, ki delujejo kot predstavniki lastnikov (nominiranih) podjetij.

Priložiti morate izvirne različice ali overjene kopije vseh dokumentov, ki dokazujejo zahtevana dejstva.

Dokazna dokumentacija potrebna za odprtje poslovnega računa:

 • Memorandum in pridružitveni členi (dejavnost, opis)

 • Potrdilo o vključitvi

 • Potrdilo delničarjev

 • Potrdilo direktorjev in sekretarjev

 • Potrdilo o registriranem naslovu – naslov podjetja

 • Račun za komunalne storitve za naslov podjetja (v zadnjih 6 mesecih)

 • Kopija vseh delničarjev in direktorjevega potnega lista

 • Račun za komunalne storitve osebnega naslova vseh delničarjev/direktorjev

 • Resolucija odbora, ki potrjuje odločitev družbe o imenovanju zastopnika, ki je pooblaščen za dostop do računa in ukrepanje v imenu družbe

 • Resolucija odbora, ki potrjuje odločitev družbe o odprtju računa

DOKUMENTACIJA ZA DOKAZOVANJE:

 • izpis iz poslovnega registra;

 • Memorandum o pridružitvi;

 • statusi;

 • socialna pogodba;

 • oblika sklepa o imenovanju zastopnika, ki je pooblaščen za dostop do računa;

 • Oblika odločitve o odprtju računa.

Za posameznika, ki bo račun uporabljal v imenu družbe, je treba zagotoviti naslednje:

 • Pooblastilo

 • Kopija potnega lista posameznika

 • Dokazilo o prebivanju

  Opomba: V skladu z veljavnim regulativnim okvirom (General Data Protection Regulation (EU) 2016/679) 2016/679 in Directive 2014/65/EU – MiFID II) družba vodi evidenco, ki vsebuje osebne podatke stranke, podatke o trgovanju, dokumente za odpiranje računov, komunikacije in vse drugo ki se nanaša na stranko najmanj 5 (pet) let po prenehanju poslovnega razmerja s stranko. To zahteva pristojni organ (CySEC), razen če je z nacionalno zakonodajo določeno drugače, za dodatno obdobje do 7 (sedem) let.

Osebni račun

DOKUMENTI, KI SO ZAHTEVANI ZA REGISTRACIJO STRANKE

Pred aktivacijo računa stranke v živo je obvezno, da vsaka stranka zagotovi dokumente, ki potrjujejo njeno identiteto in prebivališče.

Dokaz o identiteti - PREVERJANJE PRISTNOSTI STRANK

Kopija enega izmed sledečih identifikacijskih dokumentov

 • Potni list – obe strani s fotografijo (odlična vidljivost MRZ podatkov);

 • Osebna izkaznica – obe strani (odlična vidljivost MRZ podatkov);

 • Vozniško dovoljenje – obe strani.

Kopija mora vsebovati:

 • Polno ime;

 • Datum rojstva;

 • Datum izteka mora biti veljaven.

* Naslov na identifikacijskem dokumentu morda ni enak kot naslov, podan ob registraciji

V skladu z zakonom 188(I)/2007, ki je bil spremenjen od časa do časa, je za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma člen 66(2): "Osebam, ki se ukvarjajo s finančnimi ali drugimi poslovnimi dejavnostmi, je prepovedano odpirati ali vzdrževati anonimne ali oštevilčene račune ali račune v imenih, razen tistih, navedenih v uradnih osebnih dokumentih."

Prosimo vas, da svojo registracijo izpolnite s točnimi podatki, ki ustrezajo informacijam o vaši indentiteti in dokumentih o prebivanju.

Dokazilo o prebivališču – PREVERJANJE PREBIVALIŠČA STRANKE.

Zahtevamo kopijo enega od naslednjih dokumentov: Jasen izvod enega od naslednjih dokumentov, izdanih v zadnjih 6 mesecih, ki vsebuje vaš stanovanjski naslov, polno ime in datum izdaje dokumenta:

 • Račun za javne storitve: elektrika, plin, voda, smeti;

 • Spletni račun;

 • Račun za fiksno telefonijo;

 • Izpisek (bančni račun ali bančna kartica);

 • Najemna pogodba ali potrdilo o najemnini;

 • Javno potrdilo o prebivališču;

 • Hipoteka;

 • Uradno pismo (policija, ambasada, občina, davčni račun, volilno potrdilo, dokaz o državnem socialnem zavarovanju).

Kopija mora vsebovati:

 • Polno ime;

 • Naslov;

 • Datum (dokument ne sme biti starejši od 6 mesecev).

SLEDEČI DOKUMENTI NE BODO SPREJETI

 • Zavarovanje (avtomobilsko zavarovanje, itd.);

 • Račun (mobilnik, telefon);

 • Ročno napisani dokumenti.

Upoštevajte, da si BCM Begin Capital Markets CY Ltd (v nadaljevanju "BCM") pridržuje pravico zahtevati dodatne informacije/dokumentacijo, če je to potrebno, da dokonča aktivacijo vašega trgovalnega računa. V takem primeru vas bo kontaktiralo BCM osebje.

V skladu z ustreznim zakonom in direktivo: "Kumulativni čas, v katerem se opravi preverjanje identitete stranke/upravičenega lastnika, ne sme presegati 15 dni od začetnega stika." "Če preverjanje identitete stranke/upravičenega lastnika ni bilo opravljeno v določenem časovnem obdobju 15 dni, je treba prekiniti začetek poslovnega razmerja na dan izteka roka in vsa deponirana sredstva morajo biti vrnjena kupcu/upravičenem lastniku, na istem bančnem računu, s katerega izvirajo. Postopek za vračilo sredstev mora potekati takoj, ne glede na to, ali je stranka zahtevala vračilo svojih sredstev ali ne."

Postopek za aktiviranje odjemalca:

Vaš račun je pripravljen za trgovanje samo, če je bil aktiviran (vsa zahtevana dokumentacija je zagotovljena) in financiran. Če je stanje računa nič, ne boste mogli trgovati.

Opomba: V skladu z veljavnim regulativnim okvirom (General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (EU) 2016/679 in Directive 2014/65/EU – MiFID II) družba vodi evidenco, ki vsebuje osebne podatke stranke, podatke o trgovanju, dokumente za odpiranje računov, komunikacije in vse drugo, ki se nanaša na stranko najmanj 5 (pet) let po prenehanju poslovnega razmerja s stranko. To zahteva pristojni organ (CySEC), razen če je z nacionalno zakonodajo določeno drugače, za dodatno obdobje do 7 (sedem) let.

Drugi dokumenti

V primeru, da stranka živi s svojo družino in ne more poslati dokaza o prebivališču v svojem imenu, jo prosimo, da pošlje sledeče dokumente svojega družinskega člana (mati, oče, žena ali mož):

 • Dokaz o identiteti;

 • Dokaz o prebivališču;

 • V primeru matere/očeta, potrebujemo rojstni list stranke;

 • V primeru žene/moža, potrebujemo poročni list.

Prosim upoštevajte, da družba ne sprejema plačil tretjih strank

Kreditne kartice

Da bi upoštevali smernice in predpise AML, nam morate poslati berljiv barvni izvod sprednje in hrbtne strani kreditne/ debetne kartice, ki jo uporabljate za pologe na vaš trgovalni račun, tako da lahko preverimo izvor sredstev.

Kopija mora vsebovati:

 • ime imetnika kartice;

 • datum izteka veljavnosti kartice;

 • podpis na zadnji strani kartice; 

 • prve 4 in zadnje 4 številke kartice (za vašo varnost vam zato priporočamo, da pokrijete srednjih 8 številk kreditne / debetne kartice kot tudi kodo CVV2 na zadnji strani kartice)

Stranke z visoko aktivnostjo na njihovi kreditni kartici (računu) bodo zaprošene, da pošljejo DOD (Izjavo o pologih)..

Prosimo, upoštevajte, da skenirana kopija prednje in hrbtne strani vaše kreditne/debetne kartice ne bo potrebna, če nadaljujete z depozitom iz vašega bančnega računa. V tem primeru nam morate zagotoviti kopijo potrdila o prenosu/SWIFT.

Opozorilo o tveganju: Pogodbe na razliko so kompleksni instrumenti in prinašajo veliko tveganje hitre izgube denarja zaradi finančnega vzvoda. Pri trgovanju s pogodbami na razliko pri tem ponudniku denar izgubi 86.86% računov malih vlagateljev. Razmislite, ali razumete, kako delujejo CFD-ji, in ali se lahko odločite za veliko tveganje, da boste izgubili denar. Prosimo, preberite Razkritje tveganj in Opozorilo