🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

 • Setting privacy preferences
 • Secure log in
 • Secure connection during the usage of services
 • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

 • Most viewed pages
 • Interaction with content
 • Error analysis
 • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

 • Promote our services on other platforms and websites
 • Measure the effectiveness of our campaigns

Dokumenty

BIZNIS ÚČET

Ak má klient záujem o možnosť zriadenia účtu pre svoju živnosť (vlastný podnik), spoločnosť alebo iný druh podnikateľského subjektu, musí preukázať alebo predložiť doklady preukazujúce nasledujúce skutočnosti (Jeden doklad môže preukazovať viac skutočností súčasne):

 • Registrovaný názov spoločnosti a obchodné meno (ak sa líši od registrovaného názvu);

 • Sídlo spoločnosti a miesto podnikania, ak je odlišné od sídla;

 • Riaditelia, manažéri alebo iné fyzické osoby, ktoré sú oprávnené konať v mene spoločnosti;

 • Rozhodnutie spoločnosti o určení zástupcu, ktorý je oprávnený získať prístup k účtu;

 • Rozhodnutie spoločnosti otvoriť si účet;

 • Zoznam skutočných vlastníkov spoločnosti, s výnimkou verejne obchodovaných spoločností, ktoré sa nachádzajú na európskom regulovanom trhu alebo na treťom trhu s rovnocennými požiadavkami na zverejňovanie a transparentnosť

 • Zoznam registrovaných vlastníkov, ktorí pôsobia ako zástupcovia vlastnených (nominovaných) spoločností.

Je potrebné poskytnúť originály alebo overené kópie všetkých dokumentov, ktoré preukazujú požadované skutočnosti.

Ďalej je uvedený zoznam firemných dokumentov potrebných na otvorenie firemného účtu

 • MEMORANDUM a stanovy (aktivita, popis)

 • Výpis z obchodného registra - adresa spoločnosti

 • Účet za energie za adresu spoločnosti (za posledných 6 mesiacov)

 • Kópia VŠETKÝCH akcionárov a cestovného pasu riaditeľa

 • Účet na VŠETKU osobnú adresu akcionárov / riaditeľov

 • Uznesenie predstavenstva, ktorým sa potvrdzuje rozhodnutie spoločnosti o určení zástupcu, ktorý je oprávnený získať prístup k účtu a konať v mene spoločnosti

 • Uznesenie rady potvrdzujúce rozhodnutie spoločnosti otvoriť si účet

DOKUMENTY NA PREUKÁZANIE:

 • Výpis z obchodného registra;

 • Memorandum asociácie;

 • Stanovy;

 • Spoločenskú zmluvu;

 • Formulár rozhodnutia spoločnosti o otvorení účtu;

 • Forma rozhodnutia o otvorení účtu.

V prípade, že registrovaný vlastník koná ako zástupca konečných vlastníkov, je potrebná:

 • o kópia zmluvy a zastupovaní

 • o POI a POR nasledovných osôb

 • Doklad o bydlisku

Poznámka: Podľa platného regulačného rámca (všeobecné nariadenie o ochrane údajov (EÚ) 2016/679  a  smernica 2014/65 / EÚ - MiFID II),bude spoločnosť viesť záznamy obsahujúce osobné údaje klienta, obchodné informácie, dokumenty týkajúce sa otvorenia účtu, komunikáciu a čokoľvek. else, ktorá sa týka Klienta najmenej 5 (päť) rokov, po ukončení Obchodného vzťahu s Klientom. Pokiaľ to vnútroštátne právne predpisy neustanovujú inak, je to na požiadanie príslušného orgánu (CySEC) na ďalšie obdobie až 7 (siedmich) rokov.

OSOBNÝ ÚČET

DOKUMENTY POTREBNÉ NA REGISTRÁCIU KLIENTA

Pred aktiváciou klientskeho účtu je potrebné, aby nám klient doručil doklady za účelom overenia jeho identity a bydliska.

Doklad totožnosti -OVERENIE IDENTITY KLIENTA

Kópia jedného z nasledovných identifikačných dokladov

 • Cestovný pas – dvojstrana s fotkou (MRZ riadky dobre viditeľné);

 • Občiansky preukaz  – obojstranne (MRZ riadky dobre viditeľné);

 • Vodičský preukaz  – obojstranne.

Kópia musí obsahovať:

 • Meno a priezvisko;

 • Dátum narodenia;

 • Dátum exspirácie, musí byť platný.

* Adresa na OP nemusí byť zhodná s adresou uvedenou pri registrácii

Podľa zákona 188 (I) / 2007 v platnom znení, Predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, § 66 ods. 2: „Je zakázané, aby osoby vykonávajúce finančné alebo iné obchodné činnosti otvárali alebo udržiavali anonymné alebo očíslované účty alebo účty v iných menách, ako sú uvedené v úradných dokladoch totožnosti“.

Preto vás žiadame, aby ste svoju registráciu doplnili presnými informáciami, ktoré zodpovedajú údajom vo vašich dokladoch totožnosti a pobytových dokladoch.

Doklad o pobyte  -OVERENIE POBYTU KLIENTA

Požadujeme kópiu jedného z nasledovných dokladov:

 • účet za energie elektrika, plyn, voda, smeti etc

 • výpis (bankový alebo kreditnej karty)

 • hypotekárny úver

 • oficiálny list  (polícia, veľvyslanectvo, mestský úrad, daňový doklad, volebný list, doklad zo štátnej sociálnej poisťovne).

Kópia musí obsahovať:

 • Meno a priezvisko;

 • Adresa 

 • Dátum  (dokument nesmie byť starší ako 6 mesiacov).

NASLEDOVNÉ DOKUMENTY NEBUDÚ AKCEPTOVANÉ:

 • poistenie  (Aegon, Dôvera, poistenie vozidla atď.);

 • faktúra za mobilné služby;

 • ručne písané dokumenty.

Upozorňujeme, že spoločnosť BCM Begin Capital Markets CY Ltd (ďalej len „BCM“) si vyhradzuje právo vyžadovať v prípade potreby ďalšie informácie alebo dokumentáciu, aby sa dokončila aktivácia vášho obchodného účtu. V takom prípade vás bude kontaktovať pracovník BCM.

Podľa príslušného zákona a smernice: „Kumulatívny čas, v ktorom sa dokončí overenie totožnosti zákazníka / skutočného vlastníka, nesmie prekročiť 15 dní od prvého kontaktu.“ „Ak overenie totožnosti zákazníka / skutočného vlastníka nebolo dokončené v stanovenom časovom rámci 15 dní, je potrebné ukončiť začatie obchodného vzťahu ku dňu uplynutia lehoty a vrátiť zákazníkovi všetky vložené prostriedky / skutočný vlastník, na rovnakom bankovom účte, z ktorého pochádzali. Postup vrátenia finančných prostriedkov musí byť vykonaný okamžite, bez ohľadu na to, či zákazník požiadal o vrátenie svojich finančných prostriedkov. “

Postup pri aktivácii klienta:

Upozorňujeme, že váš účet bude pripravený na obchodovanie, iba ak bol aktivovaný (je poskytnutá všetka požadovaná dokumentácia) a financovaný. Ak je zostatok na vašom účte nulový, nebudete môcť obchodovať

Poznámka: Podľa platného regulačného rámca (všeobecné nariadenie o ochrane údajov (EÚ) 2016/679  a  smernica 2014/65 / EÚ - MiFID II)bude spoločnosť viesť záznamy obsahujúce osobné údaje klienta, obchodné informácie, dokumenty týkajúce sa otvorenia účtu, komunikáciu a čokoľvek. else, ktorá sa týka Klienta najmenej 5 (päť) rokov, po ukončení Obchodného vzťahu s Klientom. Pokiaľ to vnútroštátne právne predpisy neustanovujú inak, je to na požiadanie príslušného orgánu (CySEC) na ďalšie obdobie až 7 (siedmich) rokov.

INÉ DOKUMENTY

V prípade, ak klient býva s rodinou a nemôže zaslať doklad o bydlisku vo svojom mene vyzveme ho, aby zaslal nasledujúce dokumenty od člena rodiny (matka, otec, manželka, manžel):

 • Doklad totožnosti;

 • Dokument potvrdzujúci adresu;

 • V prípade, že sa jedná o matku/otca, budeme požadovať rodný list klienta;

 • V prípade, že sa jedná o manželku/manžela, budeme požadovať sobášny list.

Upozorňujeme, že spoločnosť neprijíma platby tretích strán

KREDITNÉ KARTY

Aby sa zabránilo podvodom s kreditnými kartami, vyžadujeme od klientov kópiu Kreditnej karty.

KÓPIA MUSÍ OBSAHOVAŤ:

• Meno držiteľa, 

• Prvé 4 číslice a posledné 4 číslice čísla kreditnej karty; 

• Dátum splatnosti (stále platné); 

• Podpis držiteľa (začiernite CVV2 kód).

Klienti, ktorí majú vysokú aktivitu pohybov na kreditnej karte budú požiadaní, aby zaslali DOD (Declaration of Deposits / Výpis z účtu).

Upozornenie na riziká: Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. U 91.84% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká

BCM Begin Capital Markets CY Ltd. v súčasnosti neprijíma registrácie od slovinských občanov alebo obyvateľov.