• 12:45:03 GMT+0000
 • 29 septembra, 2020

Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

FIREMNÝ ÚČET

V prípade, ak má klient záujem založiť si účet na svoju živnosť, firmu alebo iný typ podnikateľského
subjektu, je potrebné doložiť dokumenty, ktoré preukazujú nasledovné skutočnosti (jeden dokument
môže preukazovať viac skutočností naraz):

 • číslo spoločnosti v registri;
 • registrované meno spoločnosti a obchodné meno (ak je iné ako registrované meno);
 • sídlo spoločnosti a miesta výkonu činnosti, ak sú iné od sídla spoločnosti;
 • členov predstavenstva, konateľov alebo iných jednotlivcov, ktorí sú oprávnení konať v mene spoločnosti;
 • rozhodnutie spoločnosti o určení zástupcu, ktorý je oprávnený pristupovať k účtu.
 • rozhodnutie spoločnosti o otvorení účtu.
 • zoznam konečných vlastníkov spoločnosti, s výnimkou verejne obchodovaných spoločností, ktoré sú umiestnené na európskom regulovanom trhu alebo treťom trhu s ekvivalentnými nárokmi na zverejňovanie a transparentnosť;
 • zoznam registrovaných vlastníkov, ktorí vystupujú ako zástupcovia vlastníkov spoločnosti.

Je potrebné doručiť originály alebo overené kópie všetkých dokumentov, ktoré preukazujú
požadované skutočnosti.

 


DOKUMENTY NA PREUKÁZANIE:

Výpis z obchodného registra;

 • Zakladateľskú zmluvu;
 • Stanovy;
 • Spoločenskú zmluvu;
 • Formulár rozhodnutia spoločnosti o určení zástupcu, ktorý je oprávnený pristupovať k účtu (príloha č.1);
 • Formulár rozhodnutia spoločnosti o otvorení účtu (príloha č. 2). V prípade, že registrovaný vlastník koná ako zástupca konečných vlastníkov, je potrebná:
  • kópia zmluvy a zastupovaní
  • POI a POR nasledovných osôb:

  – zástupca, ktorý je oprávnený pristupovať k účtu;
  – koneční vlastníci;
  – zástupca vlastníkov.

Upozornenie na riziká: Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 58.04% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie o riziku
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 58.04% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.