• 06:16:51 UTC
  • december 16, 2019

Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

To access registration, you have to turn on cookies on your browser.

1. Osobné údaje

0%

?
Informácie

V prípade, že Vám naše služby predstavil náš zmluvný partner, prosím uveďte jeho názov, alebo jeho zmluvný kód.

2. Ďalšie osobné údaje

0%

?
Informácie

Krajina, kde budete platiť daň z príjmu.

?
Informácie

Daňové identifikačné číslo (DIČ).

viac informácií

?
Informácie

Reason A - The country/jurisdiction where the Account Holder is liable to pay tax does not issue TINs to its residents

Reason B - The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason)

Reason C - No TIN is required. (Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction)

?
Informácie

Reason A - The country/jurisdiction where the Account Holder is liable to pay tax does not issue TINs to its residents

Reason B - The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason)

Reason C - No TIN is required. (Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction)

?
Informácie

Reason A - The country/jurisdiction where the Account Holder is liable to pay tax does not issue TINs to its residents

Reason B - The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason)

Reason C - No TIN is required. (Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction)

3. Finančné informácie

0%

?
Informácie

Čisté imanie (aktíva) Čisté imanie (aktíva) je definované ako rozdiel medzi aktívami a pasívami klienta. Táto hodnota sa vzťahuje na ekonomické postavenie a najmä na množstvo peňazí, ktoré jednotlivec ušetrí po vykonaní všetkých zrážok. V prípade právnických osôb, táto hodnota vyjadruje hodnotu všetkých aktív voči všetkým pasívam ako účtovnej závierky.

Medzi aktíva jednotlivcov typicky patria : hotovosť alebo jej ekvivalenty, majetok ako domy alebo autá, investičné účty, cenný majetok ako šperky alebo starožitností, v prípade spoločností máme na mysli nehnuteľnosti, inventár, materiály, továrne, zariadenia, stroje alebo budovy

Záväzky (pasíva) sú peniaze, ktoré sú dlhované niekomu inému, napr. dlhy na kreditných kartách alebo bankové dlhy, dlhopisy, zmenky, hypotéky, nedoplatky dlhované dodávateľom alebo úvery v bankách atď.

?
Informácie

Primárny zdroj prostriedkov alebo majetku súvisiaci s hlavnou činnosťou klienta.

?
Informácie

Personal investment means a low risk investment, while expecting lover returns, e.g. in range from 4 to 12% p.a.

Speculative investment means investing with a significant risk, while expecting a substantial gain, e.g. over 20% p.a.

Hedging investment decisions to mitigate risk of holding a particular financial instrument by investing into two financial instruments, whose market development is counterfactual, e.g. options and future contracts.

Capital preservation investment where you do not want to risk any loss of invested capital

?
Informácie

Predpokladané množstvo peňazí, ktoré majú byť ročne investované.

4. Posúdenie vhodnosti

0%


Upozornenie na riziká

Vážený klient!Odpovede ktoré ste zadali znamenajú, že nemáte dostatočné skúsenosti a vedomosti, ktoré sú nevyhnutné pre porozumenie komplexu a rizík zahrnutých v obchodovaní s pákovým produktom. Produkty, ktoré ponúkame sú veľmi rizikové a premenlivé. Klienti môžu stratiť všetky ich investované kapitály. S poľutovaním Vám musíme tentokrát oznámiť, že nieje možné spracovať Vašu požiadavku pre otvorenie obchodného účtu. Odporúčame Vám, pred ďalším požiadaním o otvorenie obchodného účtu nazbierať viac vedomostí o pákovom produkte. Pre viac skúseností Vám odporúčame otvoriť si DEMO účet. Prosím vezmite na vedomie, že poskytnutím súčastného ohodnotenia nebudete môcť požiadať o otvorenie obchodného účtu nasledujúcich 30 dní.

Upozornenie na riziká

Vážený klient!Radi by sme vás varovali a upozornili, že na základe informácií, ktoré ste nám poskytli, sa zdá, že nemáte dostatočné vedomosti, ktoré vyplývajú zo zákona, na obchodovanie s investičnými službami (t.j. poradenské služby) a finančnými nástrojmi, ktoré ponúkame (t.j. akcie, mimoburzové finančné nástroje ako sú CFD, Forex, komodity, indexy), ktoré nesú vysoký stupeň rizika. V tejto súvislosti nepovažujeme tieto investičné služby / finančné nástroje za vhodné pre Vás.

Ak by ste chceli obchodovať s mimoburzovými finančnými nástrojmi, ako sú Akcie a/alebo CFD, Forex, komodity, indexy s našou Spoločnosťou, aj napriek tomu, že Vás Spoločnosť varovala, že tieto finančné nástroje pre Vás nie sú vhodné, môžete v obchodovaní s týmito finančnými nástrojmi pokračovať.

Spoločnosť sa domnieva, že výberom tlačidla "[Akceptujem]" uznáte a akceptujete, že plánované investičné služby (napr. poradenské služby) a finančné nástroje, ktoré Spoločnosť ponúka (t.j. akcie, mimoburzové finančné nástroje ako CFD, Forex, komodity, indexy) pre Vás nie sú vhodné, ale naďalej chcete pokračovať v obchodovaní s finančnými nástrojmi so Spoločnosťou.

Vyhlasujem, že som bol informovaný o nevhodnosti investičných služieb a finančných nástrojov, rozumiem rizikám a napriek tomu by som chcel pokračovať v obchodovaní s finančnými nástrojmi.

Upozornenie na riziká

Vážený klient!Z Vami poskytnutých odpovedí vyplýva, že nemáte nevyhnutné vedomosti na to, aby ste rozumeli zložitosti produktov s pákovým efektom a riziku, s ktorým sú spojené. Produkty ktoré ponúkame sú značne riskantné a volatívne. Klienti môžu stratiť celý investovaný kapitál. Týmto beriem na vedomie, že mi nebude umožnené obchodovať bez prehĺbenia mojich vedomostí o produktoch s pákovým efektom

5. Compliance

0%

Tu môžete presúvať svoje súbory.

Click me to remove the file.

Tu môžete presúvať svoje súbory.

Click me to remove the file.
?
Informácie

„Politicky exponovaná osoba“ zahŕňa nasledovné fyzické osoby, ktoré sú alebo, ktorým boli zverené významné verejné funkcie v Cyperskej republike alebo inej krajine a ich priamych rodinných príslušníkov alebo osoby známe ako blízke osoby tejto osoby:
i. hlavy štátov, predsedovia vlád, ministri a štátni tajomníci alebo zástupcovia ministrov,
ii. členovia parlamentu,
iii. členovia najvyšších súdov, ústavných súdov alebo iných justičných orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných situácií už nemožno odvolať,
iv. členovia dvorov audítorov alebo rád centrálnych bánk,
v. veľvyslanci, chargés d'affaires a vysokopostavení dôstojníci ozbrojených síl,
vi. členovia správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov štátnych podnikov.
„Priami rodinní príslušníci“ zahŕňajú nasledujúce osoby:
vii. manžel/manželka alebo osoba, ktorá s politicky exponovanou osobou žije v spoločnej domácnosti aspoň jeden rok,
viii. deti a ich manželia/manželky alebo osoby, s ktorými žijú v jednej domácnosti aspoň jeden rok,
ix. rodičia.
„Osoby známe ako blízke osoby“ sú:
x. fyzické osoby, o ktorých je známe, že sú spolu s osobou spadajúcou do vyššie uvedených bodov (i) až (vi) konečným užívateľom výhod v súvislosti s právnickými osobami alebo právnymi štruktúrami alebo ktoré majú s osobou spadajúcou do vyššie uvedených bodov (i) až (vi) iné úzke obchodné vzťahy,
xi. fyzické osoby, ktoré sú konečným užívateľom výhod v súvislosti s právnickou osobou alebo právnou štruktúrou, o ktorých je známe, že boli v skutočnosti zriadené v prospech osoby spadajúcej do vyššie uvedených bodov (i) až (vi).