• 03:57:25 GMT+0000
  • 31 októbra, 2020

Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

To access registration, you have to turn on cookies on your browser.

1. Osobné údaje

0%

?
Informácie

V prípade, že Vám naše služby predstavil náš zmluvný partner, prosím uveďte jeho názov, alebo jeho zmluvný kód.

2. Ďalšie osobné údaje

0%

?
Informácie

Krajina, kde budete platiť daň z príjmu.

?
Informácie

Daňové identifikačné číslo (DIČ).

viac informácií

?
Informácie

Dôvod A - Dôvod A - Krajina / jurisdikcia, v ktorej je majiteľ účtu povinný platiť daň, nevydáva DIČ svojim rezidentom

Dôvod B - Držiteľ účtu nemôže inak získať DIČ alebo ekvivalentné číslo (ak ste si vybrali tento dôvod, vysvetlite, prečo nemôžete získať DIČ v nižšie uvedenej tabuľke)

Dôvod C - Dôvod A - DIČ nie je potrebné. (Tento dôvod vyberte iba vtedy, ak vnútroštátne právo príslušnej jurisdikcie nevyžaduje vyberanie záležitostí DIČ touto jurisdikciou)

?
Informácie

Dôvod A - Dôvod A - Krajina / jurisdikcia, v ktorej je majiteľ účtu povinný platiť daň, nevydáva DIČ svojim rezidentom

Dôvod B - Držiteľ účtu nemôže inak získať DIČ alebo ekvivalentné číslo (ak ste si vybrali tento dôvod, vysvetlite, prečo nemôžete získať DIČ v nižšie uvedenej tabuľke)

Dôvod C - Dôvod A - DIČ nie je potrebné. (Tento dôvod vyberte iba vtedy, ak vnútroštátne právo príslušnej jurisdikcie nevyžaduje vyberanie záležitostí DIČ touto jurisdikciou)

?
Informácie

Dôvod A - Dôvod A - Krajina / jurisdikcia, v ktorej je majiteľ účtu povinný platiť daň, nevydáva DIČ svojim rezidentom

Dôvod B - Držiteľ účtu nemôže inak získať DIČ alebo ekvivalentné číslo (ak ste si vybrali tento dôvod, vysvetlite, prečo nemôžete získať DIČ v nižšie uvedenej tabuľke)

Dôvod C - Dôvod A - DIČ nie je potrebné. (Tento dôvod vyberte iba vtedy, ak vnútroštátne právo príslušnej jurisdikcie nevyžaduje vyberanie záležitostí DIČ touto jurisdikciou)

3. Finančné informácie

0%

?
Informácie

Čisté imanie (aktíva) Čisté imanie (aktíva) je definované ako rozdiel medzi aktívami a pasívami klienta. Táto hodnota sa vzťahuje na ekonomické postavenie a najmä na množstvo peňazí, ktoré jednotlivec ušetrí po vykonaní všetkých zrážok. V prípade právnických osôb, táto hodnota vyjadruje hodnotu všetkých aktív voči všetkým pasívam ako účtovnej závierky.

Medzi aktíva jednotlivcov typicky patria : hotovosť alebo jej ekvivalenty, majetok ako domy alebo autá, investičné účty, cenný majetok ako šperky alebo starožitností, v prípade spoločností máme na mysli nehnuteľnosti, inventár, materiály, továrne, zariadenia, stroje alebo budovy

Záväzky (pasíva) sú peniaze, ktoré sú dlhované niekomu inému, napr. dlhy na kreditných kartách alebo bankové dlhy, dlhopisy, zmenky, hypotéky, nedoplatky dlhované dodávateľom alebo úvery v bankách atď.

?
Informácie

Primárny zdroj prostriedkov alebo majetku súvisiaci s hlavnou činnosťou klienta.

?
Informácie

Personálne (osobné) investície Ide o investície s nízkym rizikom, s očakávaním nižších výnosov, napr. v rozmedzí od 4 do 12% p.a.

Špekulácia - Špekulatívne investície znamenajú investovanie s významným rizikom, s očakávaním výrazného zisku, napr viac 20% p.a.

Zaistenie rizika Investičné rozhodnutia na zmiernenie rizika vlastníctva určitého finančného nástroja, investíciami do dvoch finančných nástrojov, ktorých trhový vývoj je protichodný, napr. opcie a budúce zmluvy.

Ochrana kapitálu Investície s nízkym rizikom straty investičného kapitálu

?
Informácie

Predpokladané množstvo peňazí, ktoré majú byť ročne investované.

4. Posúdenie vhodnosti

0%Upozornenie na riziká

Vážený klient!ODMIETNUTIE: Je nám ľúto, ale odpovede, ktoré ste nám poskytol/-la ukazujú, že Váš profil nezodpovedá riziku spojenému s pákovými produktmi a fyzickými akciami. Produtky, ktoré ponúkame sú veľmi rizikové, nestále a Klienti môžu stratiť všetok investovaný kapitál. V tejto chvíli Vám nemôžeme umožniť otvorenie obchodného účtu.

Upozornenie na riziká

Vážený klient!Na základe odpovedí, ktoré ste nám poskytli, sme dospeli k záveru, že momentálne nemáte potrebné skúsenosti a znalosti k tomu, aby ste porozumeli zložitosti a rizikám spojených s pákovými produktmi. Produtky, ktoré ponúkame sú veľmi rizikové, nestále a Klienti môžu stratiť všetok investovaný kapitál. Odporúčame Vám získať lepšie znalosti o finančných produktoch a zoznámiť sa s demo účtom, ktorý je k dispozícii na našej obchodnej platforme, aby sa ďalej rozvíjalo Vaše porozumenie ponúkaných produktov. Týmto beriem na vedomie, že nebudem môcť obchodovať s CFD bez rozvoja svojich znalostí a skúseností s produktmi finančnej páky.

Upozornenie na riziká

Vážený klient!Na základe odpovedí, ktoré ste nám poskytli, sme dospeli k záveru, že momentálne nemáte potrebné skúsenosti a znalosti k tomu, aby ste porozumeli zložitosti a rizikám spojených s pákovými produktmi/finančnými nástrojmi. Produtky, ktoré ponúkame sú veľmi rizikové, nestále a Klienti môžu stratiť všetok investovaný kapitál. Odporúčame Vám získať lepšie skúsenosti s pákovými produktmi/finančnými nástrojmi a zoznámiť sa s demo účtom, ktorý je k dispozícii na našej obchodnej platforme, aby sa ďalej rozvíjalo Vaše porozumenie ponúkaných produktov. Týmto beriem na vedomie, že nebudem môcť obchodovať bez rozvoja svojich znalostí o pákových produktoch a finančných nástrojoch bez získania ďalších skúseností.

Upozornenie na riziká

Vážený klient!Na základe odpovedí, ktoré ste nám poskytol/-la, sme dospeli k záveru, že momentálne možno nemáte potrebné skúsenosti a znalosti k tomu, aby ste porozumeli finančným nástrojom ponúkaných našou spoločnosťou. Nebudete mať povolené obchodovať bez rozvoja Vašich znalostí o finančných produktoch. Pre viac informácií prosím kontaktujte náš tím zákaznickej podpory.

Upozornenie na riziká

Vážený klient!Na základe odpovedí, ktoré ste nám poskytol/-la, sme dospeli k záveru, že Váš profil nezodpovedá rizikovej povahe finančných nástrojov ponúkaných našou spoločnosťou. Produtky, ktoré ponúkame sú veľmi rizikové, nestále a Klienti môžu stratiť všetok investovaný kapitál. V tejto chvíli Vám nemôžeme dovoliť obchodovať. Pre viac informácií prosím kontaktujte náš tím zákaznickej podpory.

Upozornenie na riziká

Vážený klient!Pripomíname, že ponúkané komplexné produkty s pákovým efektom sú veľmi rizikové, nestále a Klienti môžu stratiť všetok investovaný kapitál.

5. Compliance

0%

Tu môžete presúvať svoje súbory.

Click me to remove the file.

Tu môžete presúvať svoje súbory.

Click me to remove the file.
?
Informácie

„Politicky exponovaná osoba“ zahŕňa nasledovné fyzické osoby, ktoré sú alebo, ktorým boli zverené významné verejné funkcie v Cyperskej republike alebo inej krajine a ich priamych rodinných príslušníkov alebo osoby známe ako blízke osoby tejto osoby:
i. hlavy štátov, predsedovia vlád, ministri a štátni tajomníci alebo zástupcovia ministrov,
ii. členovia parlamentu,
iii. členovia najvyšších súdov, ústavných súdov alebo iných justičných orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných situácií už nemožno odvolať,
iv. členovia dvorov audítorov alebo rád centrálnych bánk,
v. veľvyslanci, chargés d'affaires a vysokopostavení dôstojníci ozbrojených síl,
vi. členovia správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov štátnych podnikov.
„Priami rodinní príslušníci“ zahŕňajú nasledujúce osoby:
vii. manžel/manželka alebo osoba, ktorá s politicky exponovanou osobou žije v spoločnej domácnosti aspoň jeden rok,
viii. deti a ich manželia/manželky alebo osoby, s ktorými žijú v jednej domácnosti aspoň jeden rok,
ix. rodičia.
„Osoby známe ako blízke osoby“ sú:
x. fyzické osoby, o ktorých je známe, že sú spolu s osobou spadajúcou do vyššie uvedených bodov (i) až (vi) konečným užívateľom výhod v súvislosti s právnickými osobami alebo právnymi štruktúrami alebo ktoré majú s osobou spadajúcou do vyššie uvedených bodov (i) až (vi) iné úzke obchodné vzťahy,
xi. fyzické osoby, ktoré sú konečným užívateľom výhod v súvislosti s právnickou osobou alebo právnou štruktúrou, o ktorých je známe, že boli v skutočnosti zriadené v prospech osoby spadajúcej do vyššie uvedených bodov (i) až (vi).

Upozornenie na riziká: Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 58.04% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie o riziku
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 58.04% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.