• 14:33:33 UTC
 • 15 May, 2021

Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Licencia a regulácia

PT. PROFITFXLEVEL je registrovaná obchodná značka spoločnosti BCM Begin Capital Markets CY Ltd je cyperská investičná spoločnosť (CIF), ktorá je licencovaná a regulovaná Cyperskou komisiou pre burzy a cenné papiere (CySEC) na základe licencie č. 274/15

Sme licencovaným subjektom  na poskytovanie investičných a vedľajších služieb vo vzťahu k jednému z viacerých finančných inštrumentov, ktoré sú uvedené v časti I časti II a v časti III prvej prílohy zákona č. 87(I)/2017 o poskytovaní investičných služieb, vykonávanie investičných činností, činnosť regulovaného trhu.

RTS 28 and Executive Quality Summary statement for the year 2018

Spoločnosť má zmluvný vzťah s týmito viazanými agentmi Trade online d.o.o.Golden Line Management KftAegean Equity Single Member P.C.Solum VLC Marketing Company S.L., Ox Czechia s.r.o. a ProfitLevel d.o.o.

Investičné služby:

 1. Prijímanie a prenos objednávok vo vzťahu k jednému alebo viacerým finančným prostriedkom

 2. Vykonanie pokynov v mene klientov

Pomocné služby:

 1. Uchovávanie a správa finančných prostriedkov na účet klientov vrátane úschovy a súvisiacich služieb, ako je správa hotovosti / zabezpečenia

 2. Poskytnutie úverov alebo pôžičiek investorovi, aby mu bolo umožnené uskutočniť transakciu v jednom alebo viacerých finančných nástrojoch, ak je spoločnosť, ktorá poskytla úver alebo pôžičku, zapojená do transakcie

Finančné nástroje:

 1. Prevoditeľné cenné papiere

 2. Inštrumenty peňažného trhu

 3. Podiely v podnikoch kolektívneho investovania

 4. Opcie, termínované obchody, swapy, dohody o forwardovej sadzbe a všetky ostatné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných opatrení, ktoré sa môžu vyrovnať fyzicky alebo v hotovosti

 5. Opcie, termínované obchody, swapy, dohody o forwardovej sadzbe a všetky ostatné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré musia byť vyrovnané v hotovosti, alebo môžu byť vyrovnané v hotovosti na základe voľby jednej zo strán (inak ako z dôvodu zlyhania alebo iného ukončenia zmluvy)

 6. Opcie, termínované obchody, swapy a akékoľvek iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré možno fyzicky vyrovnať za predpokladu, že sú obchodované na regulovanom trhu alebo v MTF

 7. Opcie, termínované obchody, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré možno fyzicky vyrovnať inak ako je uvedené v bode 6 časti III, ktoré nie sú určené na komerčné účely a ktoré majú vlastnosti iných derivátových finančných nástrojov, či sú okrem iného zúčtované a vyrovnané prostredníctvom uznávaných zúčtovacích stredísk alebo podliehajú pravidelným požiadavkám na dodatočné vyrovnanie

 8. Derivátové nástroje na prenos rizika

 9. Kontrakty na vyrovnanie rozdielu (CFD)

 10. Opcie, termínované obchody, swapy, dohody o termínovaných úrokových sadzbách a všetky ostatné derivátové zmluvy týkajúce sa klimatických premenných, sadzieb za prepravu, emisných kvót alebo miery inflácie alebo iných oficiálnych ekonomických štatistík, ktoré môžu byť vyrovnané v hotovosti na základe voľby (inak ako z dôvodu neplnenia alebo inej udalosti ukončenia), ako aj akejkoľvek inej derivátovej zmluvy týkajúcej sa aktív, práv, záväzkov, indexov a opatrení, ktoré nie sú v tejto časti uvedené inak, a ktoré majú charakteristiky iných derivátov s ohľadom na to, či sa okrem iného obchoduje na regulovanom trhu alebo v MTF, sa zúčtovávajú a vyrovnávajú prostredníctvom uznaných zúčtovacích stredísk alebo podliehajú pravidelným požiadavkám na dodatočné vyrovnanie

Medzinárodná notifikácia

Country Regulátor
Italy Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Malta Malta Financial Services Authority (MFSA)
Spain Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Greece Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς / Hellenic Capital Market Commission (HCMC)
Latvia Finanstilsynet
Poland Komisji Nadzoru Finansowego / Polish Financial Supervision Authority (KNF)
Sweden Finansinspektionen (FI)
Austria Finanzmarktaufsicht (FMA)
Croatia Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga / Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA)
Denmark Finanstilsynet (Danish FSA)
Estonia Finantsinspektsioon (FSA)
Finland Finanssivalvonta / Financial Supervisory Authority (FIN-FSA)
Germany Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN)
Hungary Magyar Nemzeti Bank (MNB)
Iceland Fjármálaeftirlitið (FME)
Ireland Central Bank of Ireland
Romania Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)
Bulgaria Комисията за финансов надзор / Financial Supervision Commission (FSC)
Portugal Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)
Slovakia Národná Banka Slovenska / National Bank of Slovakia (NBS)
Slovenia Agencija za trg Vrednostnih Papirjev/Securities Market Agency
Lithuania Lietuvos Bankas / Bank of Lithuania
Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Lichtestein Finanzmarktauf sicht (FMA)
Netherlands Autoriteit Financiele Markten (AFM)
Czech Republic Česká národní banka / Czech National Bank (CNB)
United Kingdom Financial Conduct Authority (FCA)

Upozornenie na riziká: Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. U 76.69% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká

Upozornenie na riziká: Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. U 76.69% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká