• 04:37:04 GMT+0000
 • 31 października, 2020

Pamiętaj handlowanie jest ryzykowne i może skutkować utratą całego kapitału

Licencja i regulacje

PT. PROFITFXLEVEL jest zarejestrowaną marką BCM Begin Capital Markets CY Ltd (wcześniej OX Capital Markets Ltd) jest cypryjską firmą inwestycyjną (CIF),nadzorowana i regulowana przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych (CySEC) zarejestrowana pod numerem licencji 274/15. Posiadamy licencję na świadczenie usług inwestycyjnych oraz dodatkowych dotyczących odpowiednio jednego lub kilku instrumentów finansowych, określonych w części I, części II i części III pierwszego dodatku ustawy 87 (I) / 2017 r. o świadczeniu usług inwestycyjnych, prowadzeniu działalności inwestycyjnej, funkcjonowania rynku regulowanego.

RTS 28 and Executive Quality Summary statement

Wszelkie informacje udzielane przed zawarciem umowy znajdują się na niniejszej stronie tukaj.

Firma zawarła umowę z Agentem Trade online d.o.o., Golden Line Management Kft, Aegean Equity Single Member P.C., Solum VLC Marketing Company S.L. i Ox Czechia s.r.o.

Usługi inwestycyjne:

 1. Otrzymywanie i przekazywanie zleceń dotyczących jednego lub wielu instrumentów finansowych
 2. Wykonywanie zleceń w imieniu klienta

Usługi dodatkowe:

 1. Przechowywanie i administracja instrumentów finansowych na rachunkach klienta, w tym usługi powiernicze i pokrewne, takie jak zarządzanie gotówką/zabezpieczeniem
 2. Udzielanie kredytów lub pożyczek inwestorom w celu przeprowadzenia transakcji na jednym lub wielu instrumentach finansowych, podczas gdy firma udzielająca kredytu lub pożyczki jest zaangażowana w transakcję

Instrumenty finansowe:

 1. Zbywalne papiery wartościowe
 2. Instrumenty rynku pieniężnego
 3. Jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania
 4. Transakcje opcyjne, transakcje typu future, swap, umowy terminowe na stopę procentową oraz inne kontrakty na instrumenty pochodne odnoszące się do papierów wartościowych, walut, odsetek lub zysków, lub inne instrumenty pochodne, indeksy lub środki finansowe, które mogą być rozliczane fizycznie lub w środkach pieniężnych
 5. Transakcje opcyjne, transakcje typu future, swap, umowy terminowe na stopę procentową oraz inne kontrakty związane z towarami, które muszą być rozliczane w środkach pieniężnych lub mogą być rozliczane w środkach pieniężnych na wniosek jednej ze stron (inaczej niż w wypadku niewywiązania się ze zobowiązań lub innego zdarzenia prowadzącego do rozwiązania kontraktu)
 6. Transakcje opcyjne, transakcje typu future, swap, umowy terminowe na stopę procentową oraz inne kontrakty związane z towarami, które mogą być rozliczane fizycznie, o ile obraca się nimi na regulowanych rynkach lub/i MTF
 7. Transakcje opcyjne, transakcje typu future, swap, umowy terminowe na stopę procentową oraz inne kontrakty związane z towarami, które mogą być rozliczane fizycznie nie wymienione w punkcie 6. części III, nie służące do celów komercyjnych, które mają znamiona innych pochodnych instrumentów finansowych, uwzględniając, między innymi, czy są one rozliczane przez uznane izby rozrachunkowe czy podlegają wezwaniu do zapłaty w spekulacyjnej transakcji różnicowej
 8. Instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego
 9. Kontrakty finansowe na transakcje różnicowe
 10. Transakcje opcyjne, transakcje typu future, swap, umowy terminowe na stopę procentową oraz inne kontrakty na instrumenty pochodne odnoszące się zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które muszą być rozliczane w środkach pieniężnych lub mogą być rozliczane w środkach pieniężnych na wniosek jednej ze stron (inaczej niż w wypadku niewywiązania się ze zobowiązań lub innego zdarzenia prowadzącego do rozwiązania kontraktu) oraz inne kontrakty na instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, obligacji, indeksów i środków, o których nie wspomniano w niniejszej części, które mają znamiona innych pochodnych instrumentów finansowych, uwzględniając, między innymi, czy obraca się nimi na rynkach regulowanych czy MFT oraz, czy są one rozliczane przez uznane izby rozrachunkowe czy podlegają wezwaniu do zapłaty w spekulacyjnej transakcji różnicowej

Licencje międzynarodowe

Kraje Instytucja regulująca
Austria Finanzmarktaufsicht (FMA)
Bulgaria Комисията за финансов надзор / Financial Supervision Commission (FSC)
Croatia Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga / Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA)
Czech Republic Česká národní banka / Czech National Bank (CNB)
Denmark Finanstilsynet (Danish FSA)
Estonia Finantsinspektsioon (FSA)
Finland Finanssivalvonta / Financial Supervisory Authority (FIN-FSA)
Germany Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN)
Greece Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς / Hellenic Capital Market Commission (HCMC)
Hungary Magyar Nemzeti Bank (MNB)
Iceland Fjármálaeftirlitið (FME)
Ireland Central Bank of Ireland
Italy Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Latvia Finansu un Kapitala Tirgus Komisija / Financial and Capital Market Commission (FKTK)
Lichtestein Finanzmarktauf sicht (FMA)
Lithuania Lietuvos Bankas / Bank of Lithuania
Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Malta Malta Financial Services Authority (MFSA)
Netherlands Autoriteit Financiele Markten (AFM)
Norway Finanstilsynet
Poland Komisji Nadzoru Finansowego / Polish Financial Supervision Authority (KNF)
Portugal Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)
Romania Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)
Slovakia Národná Banka Slovenska / National Bank of Slovakia (NBS)
Slovenia Agencija za trg Vrednostnih Papirjev/Securities Market Agency
Spain Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Sweden Finansinspektionen (FI)
United Kingdom Financial Conduct Authority (FCA)
Ostrzeżenie dot. ryzyka: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 58.04% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Please read the Ostrzeżenie dotyczące ryzyka
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami obciążonymi wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy na skutek stosowania dźwigni finansowej. 58.04% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, obracając kontraktami CFD za pośrednictwem tego usługodawcy. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty swoich pieniędzy.