• 11:56:52 GMT+0000
  • 19 stycznia, 2020

Pamiętaj handlowanie jest ryzykowne i może skutkować utratą całego kapitału

To access registration, you have to turn on cookies on your browser.

1. Informacje osobowe

0%

?
Informacja

W przypadku, że nasze usługi zostały wprowadzone przez twojego partnera należy podać swoje imię lub jego kod.

2. Dalsze informacje osobowe

0%

?
Informacja

Kraj, w którym płacisz podatek dochodowy.

?
Informacja

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)

more info

?
Informacja

Reason A - The country/jurisdiction where the Account Holder is liable to pay tax does not issue TINs to its residents

Reason B - The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason)

Reason C - No TIN is required. (Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction)

?
Informacja

Reason A - The country/jurisdiction where the Account Holder is liable to pay tax does not issue TINs to its residents

Reason B - The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason)

Reason C - No TIN is required. (Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction)

?
Informacja

Reason A - The country/jurisdiction where the Account Holder is liable to pay tax does not issue TINs to its residents

Reason B - The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason)

Reason C - No TIN is required. (Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction)

3. Informacje finansowe

0%

?
Informacja

Wartość Wartość jest określana jako różnica pomiędzy aktywani a zobowiązaniami Klienta. Ta wartość odnosi się do pozycji ekonomicznej, a w szczególności do ilości pieniędzy zaoszczędzonych przez daną osobę po odliczeniu wszelkich potrąceń. W przypadku podmiotów prawnych ta wartość przedstawia wartość wszystkich aktywów pomniejszonych o wysokość zobowiązań, podobnie jak w raportach finansowych.

Aktywa osób fizycznych uwzględniają zwykle gotówkę lub jej ekwiwalenty, majątek taki jak domy lub samochody, jakiekolwiek przedmioty wartościowe jak biżuteria lub antyki. W przypadku firm mówimy o majątku, zapasy, materiały, oddziały, wyposażenie, maszyny lub budynki.

Zobowiązania są pieniędzm należnymi komuś innemu, takimi jak karty kredytowe lub debety bankowe, obligacje, weksle, hipoteki, płatności na rzecz dostawców, lub linia kredytowa w banku etc.

?
Informacja

Główne źródło dochodu lub uzyskania majątku odnoszące się do głównej działalności Klienta.

?
Informacja

Personal investment means a low risk investment, while expecting lover returns, e.g. in range from 4 to 12% p.a.

Speculative investment means investing with a significant risk, while expecting a substantial gain, e.g. over 20% p.a.

Hedging investment decisions to mitigate risk of holding a particular financial instrument by investing into two financial instruments, whose market development is counterfactual, e.g. options and future contracts.

Capital preservation investment where you do not want to risk any loss of invested capital

?
Informacja

Przewidywana kwota inwestycji na przestrzeni roku.

4. Ocena zasadności

0%


Ostrzeżenie dot. ryzyka

Szanowny Kliencie!Udzielone odpowiedzi sugerują, że obecnie nie posiadasz doświadczenia i wiedzy potrzebnych do zrozumienia sposobu działania oraz ryzyka związanego z produktami lewerowanymi. Oferowane przez nas produkty są bardzo ryzykowne i zmienne. Klienci mogą utracić cały zainwestowany kapitał. Z przykrością informujemy Cię, że tym razem nie będziesz mógł/mogła kontynuować procesu aplikacji. Zalecamy pogłębienie wiedzy na temat produktów lewerowanych przed ponowną aplikacją. Aby nabrać większego doświadczenia, możesz otworzyć konto demonstracyjne, które pomoże Ci w nauce. Pamiętaj, że z uwagi na obecną ocenę, nie będziesz mógł/mogła ponownie aplikować przez następnych 30 dni.

Ostrzeżenie dot. ryzyka

Szanowny Kliencie!Pragniemy ostrzec Cię i zwrócić Twoją uwagę na to, że na podstawie dostarczonych nam informacji nie wydajesz się dysponować odpowiednim wiedzą, wymaganymi przez ustawodawstwo, pozwalającymi Ci dokonywać transakcji w oparciu o usługi inwestycyjne (brokerskie) oraz oferowane przez nas instrumenty finansowe (np. Akcje, instrumenty finansowe typu OTC, takie jak CFD, Forex, towary, wskaźniki), które charakteryzują się wysokim stopniem ryzyka. W związku z tym nie możemy uznać tych usług inwestycyjnych/ instrumentów finansowych jako odpowiednie dla Ciebie.

Jeśli chcesz dokonywać transakcji w oparciu o instrumenty finansowe typu Akcje i/lub OTC, takie jak CFD, Forex, towary, za pośrednictwem naszej firmy mimo tego, że nasza firma ostrzegła Cię, że te instrumenty finansowe nie są dla Ciebie odpowiednie, nadal możesz realizować transakcje oparte o te instrumenty finansowe.

Firma przyjmuje, że wybierając przycisk "Akceptuję" znajdujący się poniżej rozumiesz i akceptujesz fakt, że usługi inwestycyjne (brokerskie) i instrumenty finansowe oferowane przez firmę (np. Akcje, instrumenty finansowe typu OTC, takie jak CFD, Forex, towary, wskaźniki) nie są dla Ciebie odpowiednie, ale mimo tego nadal chcesz kontynuować realizowanie transakcji opartych o te instrumenty finansowe za pośrednictwem naszej firmy.

Oświadczam, że zostałem poinformowany w zakresie usług inwestycyjnych i instrumentów finansowych będących dla mnie nieodpowiednimi, a mimo to chciałbym kontynuować realizowanie transakcji opartych o te instrumenty finansowe.

Ostrzeżenie dot. ryzyka

Szanowny Kliencie!The answers you have provided indicate that you currently do not have the necessary knowledge to understand the complexity and risk involved with leverage products. The products we offer are very risky and volatile. Clients may lose all their invested capital. I hereby acknowledge that I will not be enabled to trade without developing my knowledge on leverage products.

5. Zgodność

0%

Możesz przeciągać i upuszczać pliki tutaj.

Click me to remove the file.

Możesz przeciągać i upuszczać pliki tutaj.

Click me to remove the file.
?
Informacja

Pojęcie “Osoby Zajmujące Eksponowane Stanowiska Polityczne” (dalej: OZESP, ang. PEP) określa osoby fizyczne, które piastują lub piastowały wysokie stanowiska publiczne w Republice Cypryjskiej albo innych państwach, jak również członków ich rodzin i bliskich współpracowników. Do OZESP zaliczamy:
i. szefów państw, szefów rządów, ministrów oraz wiceministrów lub sekretarzy stanu,
ii. członków parlamentów,
iii. członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem specjalnych okoliczności,
iv. członków trybunałów obrachunkowych albo zarządów banków centralnych,
v. ambasadorów, chargé d'affaires oraz wysokich rangą oficerów wojskowych,
vi. członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych spółek skarbu państwa
Do członków rodzin OZESP, których obejmuje to pojęcie zaliczamy:
vii. małżonków lub osoby pozostającą z OZESP w związku od minimum jednego (1) roku,
viii. dzieci OZESP oraz ich małżonków lub osoby pozostające z nimi w związku od minimum jednego (1) roku,
ix. rodziców.
Do bliskich współpracowników OZESP, których obejmuje to pojęcie zaliczamy:
x. jakiekolwiek osoby fizyczne, o których wiadomo, że są beneficjentami rzeczywistymi podmiotów prawnych lub porozumień prawnych lub nawiązały jakiekolwiek relacje biznesowe z osobami opisanymi powyżej w punktach (i) do (vi)
xi. jakiekolwiek osoby fizyczne będące wyłącznymi beneficjentami podmiotów prawnych lub porozumień prawnych, o których wiadomo, że zostały stworzone w celu przyniesienia faktycznych korzyści osobom opisanym powyżej w punktach (i) do (vi).