• 01:29:03 GMT+0000
  • 28 września, 2020

Pamiętaj handlowanie jest ryzykowne i może skutkować utratą całego kapitału

To access registration, you have to turn on cookies on your browser.

1. Informacje osobowe

0%

?
Informacja

W przypadku, że nasze usługi zostały wprowadzone przez twojego partnera należy podać swoje imię lub jego kod.

2. Dalsze informacje osobowe

0%

?
Informacja

Kraj, w którym płacisz podatek dochodowy.

?
Informacja

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)

more info

?
Informacja

Powód A - Kraj/jurysdykcja, w której Właściciel Rachunku podlega opodatkowaniu nie wydaje NIPu dla swoich mieszkańców

Powód B - Właściciel Rachunku nie jest w stanie uzyskać NIPu lub odpowiadającego mu numeru (jeśli wybrałeś ten powód, proszę wyjaśnić w poniższej tabeli przyczyny niemożności uzyskania NIPu)

Powód C - Nie jest wymagane posiadanie NIPu. (Wybierz ten powód jedynie wtedy, gdy prawo krajowe właściwej jurysdykcji nie wymaga gromadzenia informacji związanych NIP przez taką jurysdykcję)

?
Informacja

Powód A - Kraj/jurysdykcja, w której Właściciel Rachunku podlega opodatkowaniu nie wydaje NIPu dla swoich mieszkańców

Powód B - Właściciel Rachunku nie jest w stanie uzyskać NIPu lub odpowiadającego mu numeru (jeśli wybrałeś ten powód, proszę wyjaśnić w poniższej tabeli przyczyny niemożności uzyskania NIPu)

Powód C - Nie jest wymagane posiadanie NIPu. (Wybierz ten powód jedynie wtedy, gdy prawo krajowe właściwej jurysdykcji nie wymaga gromadzenia informacji związanych NIP przez taką jurysdykcję)

?
Informacja

Powód A - Kraj/jurysdykcja, w której Właściciel Rachunku podlega opodatkowaniu nie wydaje NIPu dla swoich mieszkańców

Powód B - Właściciel Rachunku nie jest w stanie uzyskać NIPu lub odpowiadającego mu numeru (jeśli wybrałeś ten powód, proszę wyjaśnić w poniższej tabeli przyczyny niemożności uzyskania NIPu)

Powód C - Nie jest wymagane posiadanie NIPu. (Wybierz ten powód jedynie wtedy, gdy prawo krajowe właściwej jurysdykcji nie wymaga gromadzenia informacji związanych NIP przez taką jurysdykcję)

3. Informacje finansowe

0%

?
Informacja

Wartość Wartość jest określana jako różnica pomiędzy aktywani a zobowiązaniami Klienta. Ta wartość odnosi się do pozycji ekonomicznej, a w szczególności do ilości pieniędzy zaoszczędzonych przez daną osobę po odliczeniu wszelkich potrąceń. W przypadku podmiotów prawnych ta wartość przedstawia wartość wszystkich aktywów pomniejszonych o wysokość zobowiązań, podobnie jak w raportach finansowych.

Aktywa osób fizycznych uwzględniają zwykle gotówkę lub jej ekwiwalenty, majątek taki jak domy lub samochody, jakiekolwiek przedmioty wartościowe jak biżuteria lub antyki. W przypadku firm mówimy o majątku, zapasy, materiały, oddziały, wyposażenie, maszyny lub budynki.

Zobowiązania są pieniędzm należnymi komuś innemu, takimi jak karty kredytowe lub debety bankowe, obligacje, weksle, hipoteki, płatności na rzecz dostawców, lub linia kredytowa w banku etc.

?
Informacja

Główne źródło dochodu lub uzyskania majątku odnoszące się do głównej działalności Klienta.

?
Informacja

Inwestycja osobista Oznacza inwestycję niskiego ryzyka oczekując niższych zysków, np: w granicach 4%-12%

Spekulacje Inwestowanie spekulacyjne oznacza inwestowanie przy znaczącym ryzyku oczekując zwiększonych zysków, np: 20%.

Hedging iDecyzje inwestycyjne mające na celu zapobieganie ryzyku przetrzymywania konkretnego instrumentu poprzez inwestowanie w dwa instrumenty, których rozwój rynkowy jest alternatywny, np: opcje i kontrakty terminowe.

Zachowanie Capital Inwestycje w którym nie chcą ryzykować utraty zainwestowanego kapitału

?
Informacja

Przewidywana kwota inwestycji na przestrzeni roku.

4. Ocena zasadności

0%Ostrzeżenie dot. ryzyka

Szanowny Kliencie!We are sorry but the answers you have provided indicate that your profile does not match with the risk involved with leverage products and physical shares. The products we offer are very risky and volatile. Clients may lose all their invested capital. At this time, we cannot enable you to open a live account.

Ostrzeżenie dot. ryzyka

Szanowny Kliencie!Based on the answers you have provided, it is concluded that you currently do not have the necessary experience and knowledge to understand the complexity and risk involved with leverage products. The products we offer are very risky, volatile and Clients may lose all their capital invested. We encourage you to gain better knowledge on financial products and familiarise yourserf with a demo account available on our trading platform to further develop your understanding of the products we offer. I hereby acknowledge that I will not be able to trade CFDs without developing my knowledge and expereience on financial leverage products.

Ostrzeżenie dot. ryzyka

Szanowny Kliencie!Based on the answers you have provided, it is concluded that you currently do not have the necessary experience and knowledge to understand the complexity and risk involved with leverage products/financial instruments. The products we offer are very risky and volatile and Clients may lose all their invested capital. We encourage you to gain better experience on leverage products/financial instruments and familiarise yourserf with a demo account available on our trading platform to further develop your understanding of the products we offer. I hereby acknowledge that I will not be enabled to trade without developing my knowledge on leverage products and financial instruments or getting more experience.

Ostrzeżenie dot. ryzyka

Szanowny Kliencie!Based on the answers you have provided, it is concluded that you currently might not have the necessary knowledge to understand financial instruments offered by our company. You will not be enabled to trade without developing your knowledge on financial products. For more information, please contact our Client Support Team.

Ostrzeżenie dot. ryzyka

Szanowny Kliencie!Based on the answers you have provided, it is concluded that your profile does not match with risky nature of financial instruments offered by our company. The products we offer are very risky and volatile and Clients may lose all their invested capital. At this time, we cannot enable you to trade. For more information, please contact our Client Support Team.

Ostrzeżenie dot. ryzyka

Szanowny Kliencie!We remind you that complex leveraged products we offer are very risky and volatile and Clients may lose all their invested capital.

5. Zgodność

0%

Możesz przeciągać i upuszczać pliki tutaj.

Click me to remove the file.

Możesz przeciągać i upuszczać pliki tutaj.

Click me to remove the file.
?
Informacja

Pojęcie “Osoby Zajmujące Eksponowane Stanowiska Polityczne” (dalej: OZESP, ang. PEP) określa osoby fizyczne, które piastują lub piastowały wysokie stanowiska publiczne w Republice Cypryjskiej albo innych państwach, jak również członków ich rodzin i bliskich współpracowników. Do OZESP zaliczamy:
i. szefów państw, szefów rządów, ministrów oraz wiceministrów lub sekretarzy stanu,
ii. członków parlamentów,
iii. członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem specjalnych okoliczności,
iv. członków trybunałów obrachunkowych albo zarządów banków centralnych,
v. ambasadorów, chargé d'affaires oraz wysokich rangą oficerów wojskowych,
vi. członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych spółek skarbu państwa
Do członków rodzin OZESP, których obejmuje to pojęcie zaliczamy:
vii. małżonków lub osoby pozostającą z OZESP w związku od minimum jednego (1) roku,
viii. dzieci OZESP oraz ich małżonków lub osoby pozostające z nimi w związku od minimum jednego (1) roku,
ix. rodziców.
Do bliskich współpracowników OZESP, których obejmuje to pojęcie zaliczamy:
x. jakiekolwiek osoby fizyczne, o których wiadomo, że są beneficjentami rzeczywistymi podmiotów prawnych lub porozumień prawnych lub nawiązały jakiekolwiek relacje biznesowe z osobami opisanymi powyżej w punktach (i) do (vi)
xi. jakiekolwiek osoby fizyczne będące wyłącznymi beneficjentami podmiotów prawnych lub porozumień prawnych, o których wiadomo, że zostały stworzone w celu przyniesienia faktycznych korzyści osobom opisanym powyżej w punktach (i) do (vi).

Ostrzeżenie dot. ryzyka: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 58.04% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Please read the Ostrzeżenie dotyczące ryzyka
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami obciążonymi wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy na skutek stosowania dźwigni finansowej. 58.04% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, obracając kontraktami CFD za pośrednictwem tego usługodawcy. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty swoich pieniędzy.