• 10:07:42 UTC
 • Październik 23, 2019

Pamiętaj handlowanie jest ryzykowne i może skutkować utratą całego kapitału

Rachunek firmowy

Jeśli klient chciałby założyć konto firmowe dla własnego przedsiębiorstwa lub innego podmiotu biznesowego,
będzie musiał dostarczyć dokumenty potwierdzające
poniższe dane (jeden dokument może potwierdzać kilka informacji):

 • Numer REGON;
 • Zarejestrowana nazwa firmy i nazwa firmy (jeśli jest inna niż zarejestrowana);
 • Siedziba firmy i miejsce wykonywania działalności, jeśli różni się od siedziby;
 • Dyrektorzy, kierownicy lub inne osoby upoważnione do działań w imieniu firmy;
 • Decyzja firmy dotycząca wyboru osoby upoważnionej do zarządzania kontem;
 • Decyzja firmy dotycząca otwarcia konta;
 • Lista rzeczywistych właścicieli firmy, z pominięciem firm notowanych na giełdzie zarejestrowanych na europejskim rynku regulowanym lub na rynku trzecim z analogicznymi wymaganiami dotyczącymi polityki ujawniania informacji i przejrzystości;
 • Lista zarejestrowanych właścicieli będących przedstawicielami właścicieli, czyli powiernikami.

Wymagane jest dostarczenie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, które potwierdzą wymagane informacje.

DOKUMENTACJA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • Wyciąg z rejestru REGON;
 • Akt założycielski;
 • Statusy;
 • Umowa społeczna;
 • Deklaracja wyboru osoby upoważnionej do zarządzania kontem (Załącznik 1);
 • Deklaracja chęci otwarcia konta (Załącznik 2).

Jeśli zarejestrowany właściciel działa w charakterze przedstawiciela (powiernika) właścicieli rzeczywistych, konieczne będą poniższe dokumenty:

 • Kopia zgody na przedstawicielstwo (umowa powiernicza)
 • Dowód tożsamości i potwierdzenie adresu zameldowania następujących osób:

– przedstawiciela upoważnionego do zarządzania kontem;
– właściciela rzeczywistego;
– przedstawiciela właściciela (powiernika).