• 13:03:14 UTC
 • 12 April, 2021

Οι συναλλαγές είναι επισφαλείς και ολόκληρη η επένδυσή σας μπορεί να είναι σε κίνδυνο

Προσωπικός λογαριασμός

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ

Παρακάτω υπάρχει ένας κατάλογος με τα απαραίτητα έγγραφα τα οποία απαιτούνται προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός του πελάτη και για την επαλήθευση της ταυτότητας και της κατοικίας σας.

Αποδεικτικό Ταυτότητας – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Αντίγραφο ενός από τα ακόλουθα έγγραφα ταυτοποίησης

 • Διαβατήριο – η σελίδα με φωτογραφία (να φαίνονται ευκρινώς οι γραμμές MRZ)

 • Δελτίο Ταυτότητας – και οι δύο όψεις (να φαίνονται ευκρινώς οι γραμμές MRZ)

 • Δίπλωμα οδήγησης – και οι δύο όψεις.

Ένα αντίγραφο πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Πλήρες όνομα (ίδιο με αυτό που αναγράφεται στο διαβατήριο/δελτίο ταυτότητας)

 • Ημερομηνία γέννησης (ίδια με αυτή που αναγράφεται στο διαβατήριο/δελτίο ταυτότητας)

 • Το έγγραφο ταυτότητας πρέπει να είναι έγκυρο.

* Η διεύθυνση στο έγγραφο ταυτότητας μπορεί να μην είναι η ίδια με τη διευθύνση που δηλώθηκε κατά την εγγραφή

Σύμφωνα με τον Νόμο 188(I)/2007, όπως τροποποιείται κατά καιρούς, για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, Παράγραφος 66(2): “Απαγορεύεται στις υπόχρεες οντότητες να ανοίγουν ή να τηρούν ανώνυμους ή αριθμημένους λογαριασμούς ή λογαριασμούς σε ονόματα άλλα από αυτά που αναφέρονται σε επίσημα έγγραφα ταυτότητας.”

Επομένως, παρακαλείστε να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας με ακριβή στοιχεία, τα οποία αντιστοιχούν στα στοιχεία στα έγγραφα ταυτότητας και τα έγγραφα κατοικίας σας.

Αποδεικτικό Κατοικίας – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Απαιτούμε αντίγραφο ενός από τα ακόλουθα έγγραφα: Ένα ευκρινές αντίγραφο ενός από τα ακόλουθα έγγραφα, το οποίο έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 6 μηνών, που περιλαμβάνει τη διεύθυνση κατοικίας, το πλήρες όνομα και την ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου:

 • λογαριασμός υπηρεσίας κοινής ωφέλειας (σταθερή τηλεφωνία, ύδρευση, εταιρεία ηλεκτρισμού, φυσικό αέριο, διαδίκτυο, διαχείριση απορριμμάτων κ.λπ.)

 • κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού

 • οποιοδήποτε πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από κρατική υπηρεσία

 • μισθωτήριο συμβόλαιο, με τη συνοδεία απόδειξης

Ένα αντίγραφο πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Πλήρες όνομα (ίδιο με αυτό που αναγράφεται στο διαβατήριο/δελτίο ταυτότητας)

 • Διεύθυνση (ίδια με αυτή που αναγράφεται στο διαβατήριο/δελτίο ταυτότητας)

 • Ημερομηνία (το έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί εντός 6 μηνών).

ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΑ

 • Ασφάλεια (ασφάλεια αυτοκινήτου, κ.λπ.)

 • Τιμολόγιο (κινητή τηλεφωνία)

 • Χειρόγραφα έγγραφα.

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι η BCM Begin Capital Markets CY Ltd (εφεξής “BCM”). διατηρεί το δικαίωμα να απαιτεί επιπλέον πληροφορίες/έγγραφα, αν χρειάζεται, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση του λογαριασμού συναλλαγών σας. Σε αυτή την περίπτωση, ένας υπάλληλος της BCM Markets θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Σύμφωνα με τον σχετικό Νόμο και Οδηγία: “Ο συνολικός χρόνος κατά τον οποίο ολοκληρώνεται η επαλήθευση της ταυτότητας ενός πελάτη/πραγματικού δικαιούχου, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15 ημέρες από την αρχική επικοινωνία.” “Όπου η επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη/πραγματικού δικαιούχου δεν έχει ολοκληρωθεί στο προκαθορισμένο χρονικό περιθώριο των 15 ημερών, η έναρξη μιας επαγγελματικής συνεργασίας πρέπει να λήγει στην ημερομηνία λήξης της προθεσμίας και όλα τα ποσά που κατατέθηκαν πρέπει να επιστρέφονται στον πελάτη/πραγματικό δικαιούχο, στον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό από τον οποίο προήλθαν. Η διαδικασία της επιστροφής των χρημάτων πρέπει να ολοκληρώνεται άμεσα, ασχέτως αν ο πελάτης έχει ζητήσει ή όχι την επιστροφή των χρημάτων.”

Διαδικασία για την ενεργοποίηση του πελάτη:

Λάβετε υπόψη ότι ο λογαριασμός σας θα είναι έτοιμος για συναλλαγές μόνο, αν έχει ενεργοποιηθεί (έχουν παρασχεθεί όλα τα απαιτούμενα έγγραφα) και χρηματοδοτηθεί. Δεν θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε συναλλαγές, αν το υπόλοιπο του λογαριασμού σας είναι μηδενικό.

Σημείωση: Υπό το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (EU) 2016/679 και Οδηγία 2014/65/EU – MiFID II), η Εταιρεία θα διατηρεί αρχεία που θα περιέχουν προσωπικά δεδομένα, πληροφορίες συναλλαγών, έγγραφα ανοίγματος λογαριασμών, επικοινωνίες και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με τον πελάτη για τουλάχιστον 5 (πέντε) έτη, μετά τη λήξη της επαγγελματικής σχέσης με τον πελάτη. Όπου απαιτείται από την Αρμόδια Αρχή (η ΕΚΚ), εκτός αν διευκρινίζεται διαφορετικά από την εθνική νομοθεσία, για μια πρόσθετη περίοδο 7 (επτά) ετών.

Προειδοποίηση κινδύνου: Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 

68.98% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας. Παρακαλούμε διαβάστε την Γνωστοποίηση Κινδύνου

Προειδοποίηση κινδύνου: Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 

68.98% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας. Παρακαλούμε διαβάστε την Γνωστοποίηση Κινδύνου