• 12:42:09 GMT+0000
 • October 1, 2020

Οι συναλλαγές είναι επισφαλείς και ολόκληρη η επένδυσή σας μπορεί να είναι σε κίνδυνο

Προσωπικός λογαριασμός

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ

Παρακάτω υπάρχει ένας κατάλογος με τα απαραίτητα έγγραφα τα οποία απαιτούνται προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός του πελάτη και για την επαλήθευση της ταυτότητας και της κατοικίας σας.

Πιστοποιητικό Ταυτότητας – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Αντίγραφο ενός από τα ακόλουθα έγγραφα ταυτοποίησης

 • Διαβατήριο – η σελίδα με φωτογραφία (να φαίνονται ευκρινώς οι γραμμές MRZ)
 • Πιστοποιητικό Ταυτότητας – και οι δύο όψεις (να φαίνονται ευκρινώς οι γραμμές MRZ)
 • Δίπλωμα οδήγησης – και οι δύο όψεις.

Ένα αντίγραφο πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Πλήρες όνομα (ίδιο με αυτό που αναγράφεται στο διαβατήριο/πιστοποιητικό ταυτότητας)
 • Ημερομηνία γέννησης (ίδια με αυτή που αναγράφεται στο διαβατήριο/πιστοποιητικό ταυτότητας)
 • Το έγγραφο ταυτότητας πρέπει να είναι έγκυρο.

* Η διεύθυνση στο έγγραφο ταυτότητας δεν μπορεί να είναι ίδια με τη διευθύνση που δηλώθηκε κατά την εγγραφή

Σύμφωνα με τον Νόμο 188(I)/2007 για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, Παράγραφος 66(2):
“Απαγορεύεται σε πρόσωπα που διεξάγουν χρηματοοικονομικές ή άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες να ανοίγουν ή να τηρούν ανώνυμους ή αριθμημένους λογαριασμούς ή λογαριασμούς σε ονόματα άλλα από αυτά που αναφέρονται σε επίσημα έγγραφα ταυτότητας.”

Επομένως, παρακαλείστε να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας με ακριβή στοιχεία, τα οποία αντιστοιχούν στα στοιχεία στα έγγραφα ταυτότητας και τα έγγραφα κατοικίας σας.

POR – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Απαιτούμε αντίγραφο ενός από τα ακόλουθα έγγραφα:
Ένα ευκρινές αντίγραφο ενός από τα ακόλουθα έγγραφα, το οποίο έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 6 μηνών, που περιλαμβάνει τη διεύθυνση κατοικίας, το πλήρες όνομα και την ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου:

 • λογαριασμός υπηρεσίας κοινής ωφέλειας (σταθερή τηλεφωνία, ύδρευση, εταιρεία ηλεκτρισμού)
 • εκκαθαριστικό τραπεζικού λογαριασμού
 • οποιοδήποτε πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από κρατική υπηρεσία
 • μισθωτήριο συμβόλαιο, με τη συνοδεία απόδειξης

Ένα αντίγραφο πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Πλήρες όνομα (ίδιο με αυτό που αναγράφεται στο διαβατήριο/πιστοποιητικό ταυτότητας)
 • Διεύθυνση (ίδια με αυτή που αναγράφεται στο διαβατήριο/πιστοποιητικό ταυτότητας)
 • Ημερομηνία (το έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί εντός 6 μηνών).

ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΑ

 • Ασφάλεια (ασφάλεια αυτοκινήτου, κ.λπ.)
 • Τιμολόγιο (κινητή τηλεφωνία, τηλέφωνο)
 • Χειρόγραφα έγγραφα.

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι η OX Capital Markets Ltd. διατηρεί το δικαίωμα να απαιτεί επιπλέον πληροφορίες/έγγραφα, αν χρειάζεται, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση του λογαριασμού συναλλαγών σας. Σε αυτή την περίπτωση, ένας υπάλληλος της OX Capital Markets θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Σύμφωνα με τον σχετικό Νόμο και Οδηγία: “Ο συνολικός χρόνος κατά τον οποίο ολοκληρώνεται η επαλήθευση της ταυτότητας ενός πελάτη/πραγματικού δικαιούχου, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15 ημέρες από την αρχική επικοινωνία.” “Όπου η επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη/πραγματικού δικαιούχου δεν έχει ολοκληρωθεί στο προκαθορισμένο χρονικό περιθώριο των 15 ημερών, η έναρξη μιας επαγγελματικής συνεργασίας πρέπει να λήγει στην ημερομηνία λήξης της προθεσμίας και όλα τα ποσά που κατατέθηκαν πρέπει να επιστρέφονται στον πελάτη/πραγματικό δικαιούχο, στον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό από τον οποίο προήλθαν. Η διαδικασία της επιστροφής των χρημάτων πρέπει να ολοκληρώνεται άμεσα, ασχέτως αν ο πελάτης έχει ζητήσει ή όχι την επιστροφή των χρημάτων.”

Διαδικασία για την ενεργοποίηση του πελάτη:

Λάβετε υπόψη ότι ο λογαριασμός σας θα είναι έτοιμος για συναλλαγές μόνο, αν έχει ενεργοποιηθεί (έχουν παρασχεθεί όλα τα απαιτούμενα έγγραφα) και χρηματοδοτηθεί. Δεν θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε συναλλαγές, αν το υπόλοιπο του λογαριασμού σας είναι μηδενικό.

Σημείωση: Υπό το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (EU) 2016/679 και Οδηγία 2014/65/EU – MiFID II), η Εταιρεία θα διατηρεί αρχεία που θα περιέχουν προσωπικά δεδομένα, πληροφορίες συναλλαγών, έγγραφα ανοίγματος λογαριασμών, επικοινωνίες και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με τον πελάτη για τουλάχιστον 5 (πέντε) έτη, μετά τη λήξη της επαγγελματικής σχέσης με τον πελάτη. Όπου απαιτείται από την Αρμόδια Αρχή (η CySEC), εκτός αν διευκρινίζεται διαφορετικά από την εθνική νομοθεσία, για μια πρόσθετη περίοδο 7 (επτά) ετών.

Προειδοποίηση κινδύνου: Τα CFD είναι πολύπλοκα χρηματοοικονομικά μέσα και ενέχουν υψηλό βαθμό κινδύνου πολύ γρήγορης απώλειας χρημάτων λόχω μόχλευσης. Το 58.04% των λιανικών λογαριασμών επενδυτών χάνουν χρήματα όταν πραγματοποιούν συναλλαγές σε CFD με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να αναλογιστείτε αν κατανοείτε τον τρόπο λειτουργίας των CFD και αν έχετε την οικονομική δυνατότητα να διακινδυνεύσετε να χάσετε τα χρήματά σας. Παρακαλούμε διαβάστε την Δημοσιοποίηση Κινδύνου και Γνωστοποίηση Προειδοποίησης
Τα CFD είναι πολύπλοκα χρηματοοικονομικά μέσα και ενέχουν υψηλό βαθμό κινδύνου πολύ γρήγορης απώλειας χρημάτων λόχω μόχλευσης. Το 58.04% των λιανικών λογαριασμών επενδυτών χάνουν χρήματα όταν πραγματοποιούν συναλλαγές σε CFD με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να αναλογιστείτε αν κατανοείτε τον τρόπο λειτουργίας των CFD και αν έχετε την οικονομική δυνατότητα να διακινδυνεύσετε να χάσετε τα χρήματά σας.