🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

 • Setting privacy preferences
 • Secure log in
 • Secure connection during the usage of services
 • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

 • Most viewed pages
 • Interaction with content
 • Error analysis
 • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

 • Promote our services on other platforms and websites
 • Measure the effectiveness of our campaigns

Dokumenty

BUSINESS ÚČET

V případě, že klient projeví zájem o možnost zřízení obchodního účtu pro svůj vlastní podnik, společnost nebo jiný typ podnikatelského subjektu, musí prokázat nebo předložit doklady, které prokazují následující skutečnosti (Jeden dokument může prokázat více skutečností současně):

 • Registrační číslo společnosti;

 • Název společnosti a obchodní jméno (pokud se liší od zapsaného názvu);

 • Sídlo společnosti a místo podnikání, liší-li se od zapsaného sídla;

 • Ředitele, manažery či jiné osoby, které jsou oprávněni jednat jménem společnosti;

 • Rozhodnutí společnosti o jmenování zástupce, který je oprávněn získat přístup k účtu;

 • Rozhodnutí společnosti otevřít účet;

 • Seznam skutečných vlastníků společnosti, s výjimkou veřejně obchodovaných společností, které jsou umístěny na Evropském regulovaném trhu nebo jiném trhu s rovnocennými požadavky na zveřejňování a průhlednost;

 • Seznam registrovaných majitelů, kteří jednají jako zástupci vlastníků společnosti.

Je třeba dodat originály nebo ověřené kopie všech dokumentů, které dokládají požadované skutečnosti.

DOKLADY, KTERÉ MÁTE PROKÁZAT:

 • Výpis z obchodního rejstříku; 

 • Zakladatelská smlouva;

 • Stanovy;

 • Společenská smlouva;

 • Dokument o rozhodnutí o jmenování zástupce, který je oprávněn k přístupu účtu (příloha 1);

 • Dokument o rozhodnutí o otevření účtu (příloha č. 2).

V případě, ve kterém registrovaný vlastník vystupuje jako zástupce ostatních vlastníků, je potřeba předložit tyto dokumenty

  PoznámkaPodle platného regulačního rámce (obecné nařízení o ochraně údajů (EU) 2016/679  a směrnice 2014/65 / EU - MiFID II), bude společnost vést záznamy obsahující osobní údaje klienta, obchodní informace, dokumenty týkající se otevření účtu, komunikaci a cokoliv, co se týká Klienta nejméně 5 (pět) let po ukončení Obchodního vztahu s Klientem. Pokud to vnitrostátní právní předpisy nestanoví jinak, je to na žádost příslušného orgánu (CySEC) na další období až 7 (sedmi) let.

OSOBNÍ ÚČET

DOKUMENTY POTŘEBNÉ PRO REGISTRACI KLIENTŮ

Před aktivací jakéhokoliv klientského účtu je nutné, aby nám klienti zaslali dokumenty v souladu s politikou společnosti o ověření totožnosti a pobytu našich klientů.

POI – OVĚŘENÍ KLIENTŮ

Kopie jednoho z následujících identifikačních dokladů:

 • Pas – obě strany s fotografií (dobrá viditelnost MRZ linek);

 • Občanský průkaz  – obě strany (dobrá viditelnost MRZ linek);

 • Řidičský průkaz  – obě strany.

Ujistěte se prosím, že Vámi poskytnutý dokument obsahuje čitelné následující údaje:

 • Celé jméno,

 • Datum narození,

 • Datum vypršení platnosti, doklad musí být platný,

* Adresa na identifikačních dokumentech nemusí být shodná s tou, kterou klient zadá při registraci

Podle zákona 188 (I) / 2007, ve znění pozdějších předpisů, Pro zabránění praní špinavých peněz a financování terorismu, § 66 odst. 2: „Je zakázáno osobám, které se zabývají finančními nebo jinými obchodními činnostmi, otevírat nebo udržovat anonymní nebo očíslované účty nebo účty s jinými jmény, než jaké jsou uvedeny v úředních dokladech totožnosti."

Proto vás žádáme, abyste svou registraci doplnili přesnými informacemi, které odpovídají údajům v dokladech totožnosti a pobytových dokladech.

Ověření bydlište -OVĚŘENÍ KLIENTOVA BYDLIŠTĚ

Vyžadujeme kopii jednoho z následujících dokumentů Jasná kopie jednoho z následujících dokumentů vydaných během posledních 6 měsíců, která obsahuje vaši adresu bydliště, celé jméno a datum vydání dokumentu:

 • Účet nebo faktura za veřejné služby : elektřina, plyn, voda, odpad;

 • Faktura za internet;

 • Výpis bankovního účtu nebo kreditní karty;

 • Smlouva o nájmu nebo účet za pronájem;

Kopie musí obsahovat:

 • Celé jméno

 • Adresu

 • Datum (doklad nesmí být starší než 6 měsíců).

NÍŽE ZMÍNĚNÉ DOKUMENTY NEBUDOU PŘIJATY

 • Pojištění  (Aegon, Dôvera, pojištění vozidel atd.);

 • Faktura za mobilní služby (fakturu za pevnou linku akceptujeme);

 • Ručně psané dokumenty.

Upozorňujeme, že společnost BCM Begin Capital Markets CY Ltd (dále jen „BCM“) si vyhrazuje právo požadovat v případě potřeby jakékoli další informace / dokumentaci, aby mohla být dokončena aktivace vašeho obchodního účtu. V takovém případě vás bude kontaktovat pracovník BCM.

Podle příslušného zákona a směrnice: „Kumulativní doba, ve které je dokončeno ověření totožnosti zákazníka / skutečného vlastníka, nesmí překročit 15 dní od prvního kontaktu. Pokud ověření identity zákazníka / skutečného vlastníka nebylo dokončeno ve stanoveném časovém rámci 15 dnů, zahájení obchodního vztahu musí být ukončeno ke dni uplynutí lhůty a všechny vložené prostředky musí být zákazníkovi vráceny / skutečnému vlastníkovi, na stejném bankovním účtu, ze kterého pocházejí. Postup vrácení prostředků musí proběhnout okamžitě, bez ohledu na to, zda zákazník o vrácení svých prostředků požádal.

Postup při aktivaci klienta:

Vezměte prosím na vědomí, že váš účet bude připraven k obchodování, pouze pokud byl aktivován (je poskytnuta veškerá požadovaná dokumentace) a financován. Nebudete moci obchodovat, pokud je zůstatek na vašem účtu nulový.

PoznámkaPodle platného regulačního rámce (obecné nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a směrnice 2014/65 / EU - MiFID II), bude společnost vést záznamy obsahující osobní údaje klienta, obchodní informace, dokumenty k otevření účtu, komunikaci a cokoli jiného co který se týká Klienta po dobu nejméně 5 (pěti) let, po ukončení Obchodního vztahu s Klientem. Zde je požadováno příslušným orgánem (CySEC), pokud vnitrostátní právní předpisy nestanoví jinak, o další období až 7 (sedmi) let.

JINÉ DOKUMENTY

V případě, že klient žije s rodinou a nemůže poslat doklad o pobytu s jeho vlastním jménem, budeme žádat o zaslání následujících dokumentů od rodinného příslušníka (matka, otec, manželka a manžel):

 • POI;

 • POR

 • v případě, že se jedná o matku/otce, budeme požadovat klientův rodný list;

 • v případě, že se jedná o manželku/manžela, budeme požadovat oddací list.

Upozorňujeme, že společnost nepřijímá platby třetích stran

KREDITNÍ KARTY

Aby se zabránilo podvodům s kreditními kartami, požadujeme od našich klientů kopii jejich kreditní karty.

KOPIE MUSÍ OBSAHOVAT:

 • Jméno držitele

 • První 4 číslice a poslední 4 číslice čísla kreditní karty

 • Datum vypršení (stále platné)

 • Podpis držitele (začerněte CVV2 kód).

Klienti, kteří jsou hodně aktivní s jejich kreditní kartou (účtem) budou požádáni, aby zaslali DOD (Declaration of Deposits – Prohlášení vkladů).

Upozornění na rizika: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 91.84% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Pročtěte si prosím Upozorňení na rizika

BCM Begin Capital Markets CY Ltd. v současné době nepřijímá registrace od slovinských státních příslušníků nebo rezidentů.